29.9.2011

Pankkitukitalkoot!

Michael Hudson: Debt Deflation in America
... the EU’s Maastricht and Lisbon Treaties rule that the European Central Bank must be independent from the government – which means in practice, acting on behalf of the commercial banking monopoly. They must avoid creating “inflationary” credit (any money at all that takes business away from the commercial banks) by not buying government debt. The ECB is to serve the commercial banks only. It can create money to bail them out, for them to give away, to lend out, to pay dividends or to pay their own salaries and bonuses. But it cannot fund government operations. It must starve the governments to make them entirely dependent on commercial banks.
...
Governments are the largest borrowers, and under normal circumstances are the safest clients because they always can print the money. That is one of the three basic criteria of statehood: being able to create money, levy taxes (whose payment gives value to the money being created), and declare war. But as written by bank lobbyists, Europe’s constitution deprives the continent of the money-creating function. That is why its economy is shrinking, and why its own commercial banks are now suffering. Their business plan has created a continent-wide financial short-circuit.

...
... EU is turning out not to be the peaceful and basically socialist project anticipated half a century ago, when the European Economic Community was formed in 1957. It is a financially bellicose, extractive attempt to create a financial oligarchy and impoverish Europe, stripping the assets of debtors to pay creditors. ...

...
European banks have the same fallback position that U.S. banks had here in 2008 after Lehman Brothers failed. They are threatening to wreck the economy if the government doesn’t save them from taking a loss on loans gone bad as a result of the over-indebted economy. They have the power to disrupt the payment system and hold the economy hostage if the government doesn’t take their losses onto the public balance sheet.
...

The bankers who wrote the ECB constitution followed up their mess with mass fiscal destruction. The EU treaties limit governments to running budget deficits of only 3% of GDP. This blocks them from counter-cyclical “Keynesian” spending to pull their economies out of depression. So these economies are now able to “grow their way out of debt,” any more than they can borrow their way out of bad debts. Their hands are tied, fiscally as well as financially.
...
At issue is whether governments and the EU should put the interests of the banks and wealthy investors first, or the economy at large. Should governments be permitted to do what governments are supposed to do, and create their own money to spend? That is what the Bank of England was created to do in 1694, and the U.S. Federal Reserve in 1913. Or should Europe resist this “public option” and let only private-sector banks create credit? That would put the narrow layer of wealthy individuals first, sacrificing the economy. But so far, that has been the policy choice.
...
If the government is going to bail out banks, then why shouldn’t banks be public in the first place? What is the point of having banks private – if wealthy creditors are to be given absolute priority over everyone else, over governments and over the economy to the extent of shrinking it deeper and deeper into depression until all Europe looks like Latvia?
...
Suomennetaan!
... euvostoliitossa Maastrichtin sekä Lissabonin sopimukset säätävät, että euvostoliiton keskuspankin täytyy olla valtiosta itsenäinen - joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se toimii liikepankkien monopolin puolesta. Sen (keskuspankin) täytyy välttää luomasta "inflaatoorista" luottoa (tai mitä tahansa rahaa, joka vie liikepankeilta bisnekset) ja olla ostamatta valtion velkaa. Euvostoliiton keskuspankki palvelee vain liikepankkeja. Se (keskuspankki) voi luoda rahaa pelastaakseen ne, lahjoittaakseen sitä, lainatakseen eteenpäin, maksaakseen osinkoja tai palkkoja sekä bonuksia. Mutta se ei voi rahoittaa valtioiden toimintoja. Sen täytyy nälkiinnyttää valtiot tehdäkseen niistä täysin riippuvaisia liikepankeista.
...
Valtiot ovat suurimpia lainaajia, ja normaalisti ne ovat turvallisimpia asiakkaita, koska ne voivat aina tulostaa rahaa. Tämä on itsenäisen valtion yksi kolmesta peruskriteeristä: mahdollisuus luoda rahaa, veronkanto (joiden maksaminen antaa luodulle rahalle arvon), sekä julistaa sota. Mutta kuten pankkilobbaajat ovat kirjoittaneet, euvostoliiton perustuslaki riistää maanosalta sen rahanluomistoiminnon. Ja tästä syystä sen talous on kutistumassa, tästä syystä sen omat liikepankit ovat kärsimässä. Niiden liiketoimintasuunnitelma on luonut koko mantereen kattavan taloudellisen oikosulun.
...
... Euvostoliitosta ei tullutkaan rauhallinen ja periaatteessa sosialistinen projekti, jonka siitä ennakoitiin tulevan puolivuosisataa sitten, kun Euroopan talousyhteisö perustettiin vuonna 1957. Se on taloudellisesti riidanhaluinen, extractive (?) yritys luoda taloudellinen harvainvalta sekä köyhdyttää Eurooppa riistämällä velallisten varat velkojille. ...
...
Euvostoliiton pankeilla on sama varamenettely kuin ameriikan ihmemaan pankeilla oli vuonna 2008, kun Lehman Brothers kaatui. Se uhkaa romuttaa talouden, mikäli valtiot eivät pelasta niitä ottamasta menetyksiä lainoista, jotka ovat menneet huonoiksi ylivelkaantumisen ansiosta. Heillä on valta häiritä maksujärjestelmää ja pitää taloutta panttivankina, mikäli valtiot eivät ota niiden tappioita julkiseen taseeseen.
...
Pankkiirit, jotka kirjoittivat euvostoliiton keskuspankin perustuslain, täydensivät sotkuaan massiivisella fiskaalisella tuholla. Euvostoliiton sopimukset rajoittavat valtioiden alijäämät 3% BKT:sta. Tämä sulkee ne (valtiot) ulos "keynesiläisestä" suhdannerahoituksesta, jolla ne voisivat nostaa maansa ulos lamasta. Joten nämä taloudet eivät voi "voi kasvaa ulos veloistansa", sen vähempää kuin voivat lainata itseään ulos huonoista veloista. Valtioiden kädet ovat sidotut, fiskaalisesti kuin rahoituksellisesti.
...
Kyse on siitä, pitäisikö valtioiden sekä euvostoliiton asettaa pankkien sekä rikkaiden "sijoittajien" etu ensin, vai koko talouden ylipäätään. Jos valtioiden sallittaisiin tehdä, mitä niiden pitäisi tehdä, eli luoda niiden omaa rahaa joka sitten kulutetaan? Tätä tehtävää varten Englannin (keskus)pankki luotiin 1694, ja Ameriikan Federal Reserve vuonna 1913. Vai pitäisikö euvostoliiton vastustaa tätä "julkista mahdollisuutta" ja antaa yksityisen sektorin pankkien luoda luottoa? Tämä asettaisi kapean kerroksen varakkaita ensin, samalla uhraten talouden. Mutta toistaiseksi, tämä on ollut poliittinen valinta.
...
Jos valtio aikoo pelastaa pankit, niin miksi pankit eivät alun alkean olleet julkisia? Mitä järkeä on pitää yksityisiä pankkeja - jos varakkaille velkojille annetaan ehdoton etusija kaikkin muiden yli, valtioiden yli sekä talouden yli, jopa siinä määrin että se kutistaa sen yhä syvempään ja syvempään lamaan, kunnes koko euvostoliitto näyttää Latvialta?
...
Toistetaanpas yksi kohta:
Taloudet eivät voi "voi kasvaa ulos veloistansa", sen vähempää kuin voivat lainata itseään ulos huonoista veloista. Valtioiden kädet ovat sidotut, fiskaalisesti kuin rahoituksellisesti.
Tässä euvostoliiton Catch-22. Tämä on syy euvostoliiton taloudelliseen ahdinkoon. Ja kaikki tämä siksi, koska rahan luominen on delegoitu yksityisille osakeyhtiöille, joita pankeiksi kutsutaan.

Mutta, mutta. Tästä herra Hudsonin jutusta löytyy yksi toinenkin pointti.
Are there laws to restrict the European Central Bank from how much debt it buys?

Yes. It’s not allowed to buy government debt. It exists to help private banks, not governments or the economy as a whole. The economy exists to provide a surplus to the financial sector, not the other way around.

Then why are they discussing the purchase of government debt right now?


Because Angela Merkel recognizes that if the ECB or the EFSF do not somehow change their rules to buy government debt and lend money to the PIIGS – Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain – then they’re going to default on their bonds or simply write down their debts. ...
Huono Suomennos:
Onko olemassa lakeja, jotka rajoittavat euvostoliiton keskuspankkia kuinka paljon velkaa se voi ostaa.

Kyllä. Se ei saa ostaa valtionvelkakirjoja. Se on olemassa avustaakseen yksityisiä pankkeja, ei valtioita taikka taloutta sellaisenaan. Talous tarjoaa ylijäämänsä rahoitusalalle, eikä toisinpäin.
Miksi sitten he ovat neuvottelemassa valtioiden velkakirjojen ostoista juuri nyt?

Koska Angela Merkel tietää, että mikäli euvostoliiton keskuspankki tai EFSF
(ERVV) ei tee jotain muuttaakseen sääntöjään että ne voisivat ostaa valtionvelkakirjoja ja lainata rahaa PIIGS - Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka, Espanja - maille, niin ne tulevat laiminlyömään velkansa tai yksinkertaisesti alas kirjaavat ne.
Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että Liittokasleri (ei typo) Merkel sekä Ranskan Presidentti Sarkozy tekevät hartiavoimin töitä estääkseen omien maidensa pankkeja kaatumasta. Eli EFSF:n ainoa tarkoitus on Saksan sekä Ranskan pankkien pelastaminen.

Ja me kaikki osallistumme niiden pelastamiseen.

Pankkitukitalkoot!

3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Hamilton Community Bank. Mikä se on ?

Luoko se rahaa, julkisoikeudellista rahaa ?

Suomeksi ei siitä löydy kovinkaan paljon tekstiä.

Anonymous kirjoitti...

Hyvä, hra Kani. Hieno teksti. Tuskallista tämä on. Ajattelevat ihmiset näkevät tulevaisuuden varsin mustana.
Viime päivien uutistapahtumat ovat olleet musertavia.
Keino edetä on kutistaa tietoisuus pieniin hetkiin, irrallisiin hengähdyksiin, ilon tuokioihin, joista ottaa irti mahdollisimman paljon.
Helpottaisi, jos kykenisi ajattelemaan:
This, too, will pass.

lautturi kirjoitti...

Michael Hudson on rautaa - mutta yksittäinen ääni niin kuin mekin. And down we go...